Návrh na zriadenie a prevádzku karantény a útulku v meste Levice.

 

Obsah:

1. Predslov

2. Analýza problému

3. Spôsob riešenia problému

4. Návrh Občianskeho združenia:

a. prečo ako prevádzkovateľ občianske združenie

b. výber pozemku a forma vlastníctva

c. obce zúčastnené na projekte

d. plány a výstavba zariadenia

e. finančná kalkulácia

f. prevádzka zariadenia

g. prevencia  a spoločenský záber

h. osveta a práca s deťmi a mládežou

i. o navrhovateľovi.

 

 1. Predslov:

Návrh na zriadenie a prevádzkovanie karantény a útulku pre opustené a túlavé zvieratá  je vypracovaný  v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky a v súlade s európskymi právnymi normami v oblasti ochrany zvierat.

Predkladaný návrh nepočíta s utrácaním zdravých a životaschopných zvierat okrem iných  dôvodov aj z dôvodu platnej Ústavy SR, kde sa zviera označuje ako vec a na vrátenie stratenej veci má jej majiteľ nárok jeden rok od straty. Návrh naopak predpokladá  humánne zaobchádzanie so  zvieratami, ich odchyt s minimálnym vystavením stresu, umiestnenie do  karantény po dobu kým sa môžu  prejaviť prenosné  ochorenia aj v inkubačnom štádiu infekcie , potom umiestnenie zvierat v útulku a následne adoptovanie do  najvhodnejšieho  prostredia.

2. Analýza problému.

V meste Levice, ako aj v celom okrese je výrazný problém s premnožením spoločenských zvierat, najmä psov a mačiek. Veľa psov sa iba zabehne a pri absencii ich dostatočného  označenia a zberného zariadenia strácajú šancu na návrat k svojmu majiteľovi. V rámci  predkladaného projektu navrhujeme okrem kastrácie a sterilizácie zvierat tiež  nezameniteľné a trvalé označenie všetkých psov v útulku čipom. Toto označenie je akceptované v rámci celej EÚ a okrem možnosti  vrátiť stratené  zviera majiteľovi pomáha tiež predchádzať vyhodeniu nechcených  zvierat  na ulicu, keďže majiteľa zvieraťa možno ľahko identifikovať.

Ďalším problémom je stále viac psov, ktorí sú plachí a nepriblížia sa k človeku. Prináša to viaceré riziká, psov nie je možné dôkladne veterinárne kontrolovať a tak sa medzi nimi môžu šíriť infekčné ochorenia. Zvyšuje sa tiež riziko napadnutia človeka ak sa plachý pes cíti ohrozený.

V meste a okrese Levice neexistuje vhodné zariadenie, ktoré by riešilo daný problém. Najbližšie útulky sú v Nitre, v Zlatých Moravciach, v Nových Zámkoch. Žiaden z nich túlavé psi z iného mesta neprijíma.

3. Spôsob riešenia problému.

Navrhovaný projekt sa opiera v plnej miere o platnú legislatívu, v rámci  ktorej jedinou možnosťou je zriadenie útulku pre opustené a stratené zvieratá.

V rámci  navrhovaného  projektu  ponúkame:

- možnosť vyriešiť problém s túlavými psami a mačkami humánnou a zákonnou cestou

- možnosť pre majiteľov nájsť v zariadení stratené zviera, v prípade identifikácie je majiteľ automaticky kontaktovaný

- karantenizáciu zvierat  v zmysle platného  veterinárneho zákona

- po výstavbe útulku sterilizačný projekt psov a mačiek . V meste sa zredukuje počet nechcených spoločenských zvierat, a tým aj riziko prenosu infekčných ochorení

- ponúkame bezplatne spoluprácu so školami a predškolskými zariadeniami v obci v oblasti vzdelávania o starostlivosti o spoločenské zvieratá, o kynológii a ochrane zvierat

4. Návrh občianskeho združenia

a/. prečo ako prevádzkovateľ občianske združenie:

Naše občianske združenie, ponúka odborné riešenie problému . Členovia OZ sú  občianskymi aktivistami, a majú nielen skúsenosti  s prácou s túlavými a týranými zvieratami, ale aj celoslovenské a medzinárodné  kontakty na podobné združenia, odborníkov a médiá zaoberajúce sa touto  problematikou.  OZ s odchytenými zvieratami zaobchádza humánne, čím sa mesto vyhne ostrej kritike zo strany ochranárov a médií v prípade, že by túlavé  zvieratá boli utrácané.

Čo sa týka výstavby a prevádzky zariadenia, občianske združenie nie je viazané žiadnymi predpismi, smernicami, výberovými konaniami na dodávateľov služieb. Vyberá si najvýhodnejšieho dodávateľa ako na služby, tak i materiál, najlepšieho veterinára, oslovuje širokú vrstvu ľudí v rámci fyzickej pomoci pri výstavbe zariadenia. Oslovuje sponzorských dodávateľov. Riadi celú výstavbu, prevádzku karantény. Finančné náklady na útulkovú časť a zvieratá v nej financuje z finančných zdrojov združenia.

b/.  výber pozemku a forma vlastníctva

Občianske združenie nevlastní žiaden pozemok vhodný na výstavbu zariadenia. S ohľadom na časť projektu pod písmenom d – plány a výstavba zariadenia, by mal mať  pozemok minimálne 6000 m2. V prípade ak nie je možné nájsť a poskytnúť taký pozemok, je možných aj 5000 m2. V prípade menšieho pozemku než 5000 m2 sa budú musieť osvetové akcie odohrávať na inom mieste.

Pozemok by mal byť vzhľadom na plánované aktivity pre verejnosť dostupný autom a vzdialený najviac dva km od zastávky autobusu alebo vlaku.

Zalesnená plocha je výhodou.

OZ sa aktívne podieľa na hľadaní vhodného pozemku, kde už má nejaké návrhy a momentálne jedná s majiteľmi  pozemkov.

c/. obce zúčastnené na projekte

Okres Levice je priveľký na jedno spoločné zariadenie. Preto má občianske združenie záujem do projektu zapojiť mesto Levice a priľahlé obce. Priľahlé obce by sa mali na projekte zúčastňovať finančným preplatením jedného dvoj koterca v úvode budovania projektu – teda v prvej etape. V ďalších etapách budú oslovované o menší finančný príspevok na dobudovanie zariadenia. Občianske združenie im po spustení prevádzky zabezpečí odchyt a umiestnenie túlavých zvierat.

Ostatným obciam, ak prejavia neskôr záujem a potrebu odchytiť a umiestniť zviera do zariadenia, bude vyhovené iba v prípade, že to kapacita zariadenia bude povoľovať, prípadne bude možnosť umiestniť zviera v inom zariadení. V prípade záujmu o spoluprácu zo  strany niektorej obce, OZ ponúkne zmluvu na zriadenie a prevádzku zariadenia aj tejto obci.

d/. plány a výstavba zariadenia

Výstavba zariadenia bude prebiehať v zmysle platnej legislatívy SR. Podmienky na prevádzku karantén a útulkov určuje bližšie  aj Vyhláška 123 / 2008  § 9 a 10.

Výstavba zahŕňa:

a/. oplotenie, prípravné práce – kanalizácia, rozvod vody a elektriky – závisí od pozemku a dostupných inžinierskych sietí. Kanalizácia, voda a elektrika sú podmienky, ktoré vyžaduje zákon.

b/.  objekt v ktorom bude vyšetrovacia miestnosť,  sociálne zariadenie pre zamestnancov, denná miestnosť, šatňa, sklad na krmivo a prevádzková miestnosť

c/.   koterce určené na karanténu novoprijatých zvierat

d/.   koterce určené pre útulkovú časť prevádzky

e/.   stavba s vnútornými kotercami pre psov a mačky  po kastrácii , ktorá sa bude vykonávať v rámci kastračného prevenčného programu.

Na pozemku budú hore uvedené objekty  a výbehy.

Pozemok sa bude deliť na karanténnu časť,  útulkovú časť a časť pre verejnosť, kde budú prebiehať  rôzne akcie zhrnuté v bode g-  osveta a práca s deťmi a mládežou.

Výstavba bude prebiehať v troch etapách rozložených na v súčasnosti bližšie neznámy počet rokov .

etapa – bod a, b, c

etapa – bod d

etapa – bod e

e/. finančná kalkulácia

Zahŕňa financovanie výstavby a financovanie prevádzky.

Financovanie výstavby: na financovaní výstavby v  bode a, b,  c, e  sa bude podieľať mesto, obce zúčastnené na projekte – ich pomoc bližšie špecifikovaná pod písmenom c. Finančná spoluúčasť mesta bude výsledkom ďalších rokovaní a dohôd.

Financovanie kotercov v útulkovej časti , druhá etapa, bod d,  preberá na seba združenie.

Financovanie prevádzky: navrhujeme aby mesto prispievalo na plat a odvody do fondov jedného zamestnanca, ktorý bude od schválenia projektu na všetko dohliadať. OZ si vyhradzuje právo výberu vhodného zamestnanca.

Financovanie psov v útulkovej a karanténnej časti preberá na seba združenie – krmivo, 2x preočkovanie, sterilizácie a kastrácie psov a mačiek, umiestnenie zvierat. Združenie bude tiež financovať náklady na plat a odvody do fondov druhého zamestnanca. Na základe dohody je možné zamestnať aj občanov na dohodu, brigádnický pomer, VPP a pod., avšak OZ si vyhradzuje právo  výberu  vhodných  zamestnancov na túto  prácu z potenciálnych  uchádzačov.

Občianske združenie pokryje veľkú časť nákladov na výstavbu, prevádzku a akcie pre verejnosť z vlastných zdrojov – 2% z príjmu fyzických a právnických osôb, sponzorské finančné dary zo Slovenska a zahraničia, verejné zbierky, fondy, dotácie, vlastné príjmy. V rámci materiálu a prác osloví firmy, podniky, živnostníkov, zahraničie, v ktorom má kontakty. Na základe nášho  predpokladu  sa tým výrazne znížia celkové  náklady na výstavbu a prevádzku zariadenia.

f/. Prevádzka zariadenia

Prevádzku zariadenia bude riadiť občianske združenie tak, aby zodpovedala veterinárnym, hygienickým  a bezpečnostným  požiadavkám a podmienkam a platnej legislatíve SR.

Odchyt psov v meste Levice zabezpečí nás pracovník s licenciou alebo mesto s mestskou políciou, po zaškolení pracovníkov v odchytávaní túlavých zvierat. Odchyt v obciach, ktoré nemajú políciu a spolupodieľajú sa na projekte, zabezpečí náš pracovník s licenciou.

Školenie pracovníkov na odchyt zabezpečuje  Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach. Zariadenie bude viesť evidenciu všetkých zvierat aj so  zdravotnou dokumentáciou , a tiež evidenciu  výdavkov zariadenia, ktoré budú mesačne spracované a zasielané mestu a zúčastneným obciam.

g/. prevencia a spoločenský záber

V súčasnej situácii je zriadenie uvedeného zariadenia už nutnosťou. Avšak populácia spoločenských zvierat je neúmerne vysoká a ich premnožovanie sa je na vzostupe, preto je potrebná cielená prevencia. Občianske združenie už vo svojich stanovách určilo aj tento bod svojho smerovania a chce rozbehnúť účinný a adresný kastračný program. Týka sa všetkých  odchytených  zvierat  v zariadení a tiež voľne žijúcich mačiek, ktoré sa po vykastrovaní vrátia do svojho pôvodného teritória, čím tam nepustia nové, nevykastrované mačky. Mačky choré budú veterinárne preliečené  a umiestnené do náhradných domovov. Kastrované mačky budú označené odstrihnutím kúska ucha, v celkovej narkóze , čo sa bežne používa ako nezameniteľné označenie vykastrovaných mačiek.

V rámci prevencie budú oslovené základné a stredné školy, ktorým budú ponúknuté prednášky a videoprojekcie humánnej výchovy na vyučovanie, ktoré  sú schválené ministerstvom školstva. U mnohých žiakov a študentov už evidujeme záujem o problematiku nechcených  zvierat a plánujeme tento  záujem naďalej rozvíjať.

V meste, aj v obciach bude združenie organizovať prednášky a stretnutia, na ktorých bude vysvetľovať výhody kastrácie zvierat. Dohodne so spolupracujúcim veterinárom kastračné akcie za výhodné ceny pre občanov.

Za pomoci regionálnych médií bude oslovovaná verejnosť rôznymi akciami v rámci prevencie.

Zariadenie pre nechcené, túlavé a stratené zvieratá má široký spoločenský záber. Mesto odstráni riziko prenosu infekčných chorôb zo zvierat na ľudí a najmä deti (výkali v pieskoviskách), riziko napadnutia  psími svorkami, riziko dopravných nehôd zapríčinenými prekážkou na ceste akou túlavý pes bezpochyby je. Kastrácie a podchytenie túlavých mačiek prinesú o pár rokov ich vymiznutie z ulíc, sídlisk a pieskovísk, čím sa nesporne zvýši hygiena v rámci mesta.

Eliminuje sa tiež riziko prenosu  nákazlivých  ochorení na iné spoločenské, hospodárske a poľovné zvieratá (besnota, a iné).

V prípade, že sa podarí nájsť vhodný pozemok, združenie jednu jeho časť využije na prácu s verejnosťou. Vytvorí zelený mini park s lavičkami, stromami, jazierkom, výbehmi pre psov a mačky. Namiesto posedávania mládeže v baroch jej ponúkneme inú alternatívu. Minipark by sa stal hojne navštevovaný celými rodinami a bol by skvelou prezentáciou mesta. Návštevníci by si brali na venčenie psíkov z útulku a vznikali by putá medzi psami a ľuďmi. Tieto putá sú najrýchlejší spôsob umiestnenia psov do nových rodín, ako je to zrejmé z praxe v iných útulkoch, kde chodia ľudia pravidelne venčiť.

OZ plánuje vybudovať aj hotel pre psov, kde si ľudia donesú svojich psíkov, keď idú na dovolenku a nemôžu si ich zobrať so sebou. Z čoho bude mať aj príjem financií na vedenie zariadenia.

Podmienkou na takýto park je dostatočne veľký pozemok.  Preto je výber pozemku dôležitý. Nemusí byť na lukratívnom mieste, lukratívnym – pre verejnosť ho vieme vytvoriť.

Zariadenie bude separovať  vzniknutý  odpad a svojimi aktivitami v rámci  možností dbať  na ochranu životného  prostredia v najvyššej možnej miere.

e/. osveta

OZ plánuje prednášky na školách na  témy spojené s výchovou, výživou a zdravím psa + rady a odpovede na konkrétne otázky poslucháčov v diskusii po prednáške, návštevy domov dôchodcov, návštevy detských domovov, ústavov s handicapovanými deťmi.

Zabezpečíme kynológa na kynologický výcvik pre záujemcov, ktorí si adoptovali psa z útulku za zvýhodnených podmienok. Toto prinesie osoh aj deťom a mládeži, ktorí nemajú psa a získajú tým možnosť tráviť zmysluplne voľný čas a zároveň to prinesie osoh aj psom z útulku, ktoré týmto budú mať lepšie uplatnenie v rodinách a budú mať väčšiu šancu na adopciu. Pri tejto práci sa zistia aj povahové vlastnosti psov a ľahšie sa určí pre nich nový majiteľ.

Športové vyžitie: psíky sa môžu trénovať aj na agility. Vďaka možnostiam, ktoré máme, môžu deti nastúpiť aj do rôznych súťaží – v rámci republiky, no aj v zahraničí, a tak premeniť svoje ambície na úspech. Naučia sa zdravej súťaživosti a zároveň aj starostlivosti a zodpovednosti za zverené zviera.

5. O navrhovateľovi

Občianske združenie, ktoré predkladá návrh, je  združenie, ktoré vzniklo ako reakcia občanov na konkrétny problém a potrebu  založenia útulku pre zvieratá v Leviciach.

Členovia OZ mnoho  rokov aktívne odchytávajú túlavé psi  a mačky v meste, poskytujú im veterinárne ošetrenie, dočasnú opateru a umiestňujú ich  do  nových  domovov. Len od decembra 2010 do konca Júna 2011 bolo takto z ulíc mesta a okolitých  dedín odstránených približne 50 psov a mačiek. Odchytené zvieratá  sú  riadne zdokumentované. Vykonávame tiež monitoring zvierat, ktoré  zatiaľ nie sú odchytené, sledujeme ich zdravotný stav ,  správanie a možnosť  nežiadúceho  množenia, a tomuto  prispôsobujeme odchytovú činnosť. Členovia OZ túto  prácu  vykonávajú na vlastné náklady, a v rámci  vlastného voľného času. O odchytených  zvieratách, ako aj o plánoch, akciách  a aktivitách  OZ informujeme svojich  sympatizantov a verejnosť prostredníctvom internetu, najmä sociálnych  sietí.

Naše združenie má pred sebou veľa cieľov, z ktorých najväčšou prioritou je založenie útulku a nemenej dôležitou je aj osvetová činnosť. Naše ciele sú špecifikované v stanovách nášho združenia:

Čl. 2: Poslanie a ciele združenia

2.1. OZ Šťastný Domov – Happy House je dobrovoľná, nezisková, nepolitická, nenáboženská, ekologická organizácia pre ochranu zvierat a všetkého života na Zemi, združujúca ľudí sympatizujúcich s jej myšlienkami.

2.2 Hlavným cieľom organizácie je :

-ochrana zvierat pred ich utrpením, stresom a týraním

-očkovací program psov proti nákazlivým chorobám

-kontrola populácie psov a mačiek

-denne ochraňovať zdravie občanov tým, že ihneď izoluje túlavé, agresívne a choré zvieratá z ulice, ktoré umiestňuje do príslušných zariadení

-riešenie problematiky túlavých psov

-spolupracovať s deťmi z detských domovou

-výchova detí a mládeže k ochrane prírody

-poskytovať zmysluplné trávenie voľného času

-integrovať handicapované deti a mládež medzi zdravé deti a mládež

-podporovať zdravý životný štýl detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých

-poskytovať súčinnosť orgánom štátnej správy a samosprávy pri plnení ich úloh na úseku ochrany životného prostredia a napomáhať k zlepšovaniu životného prostredia.

 

OZ Šťastný Domov – Happy House:

Branislav Jurok

Ing. Hana Drappanová

Ing. Peter Gregor

Renáta Gregorová

Zuzana Turčanova

Mária Viteková

Erika Kováčova

 

OZ má tiež množstvo  aktívnych  dobrovoľníkov a sympatizantov.

 

Email: stastnydomov@gmail.com

 

Telefon: 0911 666 266

 

 

Príloha:

Predbežný rozpočet karanténnej časti zariadenia, ktorá je podľa návrhu financovaná obcami:

Počet kotercov : 10 a viac (max. 3 psi  v koterci)

Výstavba  1 koterca : cca 400 Eur (cena zahŕňa pevný betónový základ, oplotenie, zateplenú búdu pre 3 psov a vnútorné vybavenie koterca)-možné zníženie nákladov pri  oslovení sponzorov, dobrovoľníkov,…

Cena za očkovanie, predbežná vet. prehliadka : cca 15 Eur/pes, možné zníženie ceny na základe dohody s vet. lekárom

Krmivo:  cca 10-20 Eur mesačne/pes, možné zníženie pri  predpoklade spoluúčasti oslovených sponzorov

Dezinfekcia: 5 Eur mesiac/koterec

Čipovanie: cca 20 Eur/pes (možné zníženie ceny na základe dohody s vet. lekárom)

Rozpočet nezahŕňa náklady na výstavbu samotného  zariadenia, vybudovanie inžinierskych  sietí, oplotenia a prevádzkovej miestnosti, nakoľko lokalita zariadenia zatiaľ nebola určená a nemožno predpokladať, čo  z uvedeného  je potrebné vybudovať  a akým spôsobom. V prípade, že by sa podarilo získať pozemok s budovou, jej úprava by bola pravdepodobne výrazne lacnejšia ako výstavba nového  objektu.

 

Naši útulkáči - fenočky, ktoré hľadajú nové domovy...Niektoré hľadajú domov už roky, niektoré prišli do nášho útulku len pred pár týždňami. Všetci však rovnako túžia po svojej rodinke. Album bude stále aktualizovaný, aby ste mali prehľad, ktoré fenočky sú ešte na adopciu. Pri fotkách nájdete popis psíkov aj link na ich album na FB. Ak si nemôžete dovoliť adoptovať si psíka, môžete pomôcť aj dočasnou opaterou či virtuálnou adopciou. V prípade záujmu pomôcť nám kľudne píšte na stastnydomov@gmail.com alebo volajte na 0948 122 272, 0948 330 815. Ďakujeme!

Viac tu: https://stastnydomov-happyhouse.webnode.sk/zvieratka-na-adopciu/fenky/

Naši útulkáči - fenočky, ktoré hľadajú nové domovy...Niektoré hľadajú domov už roky, niektoré prišli do nášho útulku len pred pár týždňami. Všetci však rovnako túžia po svojej rodinke. Album bude stále aktualizovaný, aby ste mali prehľad, ktoré fenočky sú ešte na adopciu. Pri fotkách nájdete popis psíkov aj link na ich album na FB. Ak si nemôžete dovoliť adoptovať si psíka, môžete pomôcť aj dočasnou opaterou či virtuálnou adopciou. V prípade záujmu pomôcť nám kľudne píšte na stastnydomov@gmail.com alebo volajte na 0948 122 272, 0948 330 815. Ďakujeme!

Viac tu: https://stastnydomov-happyhouse.webnode.sk/zvieratka-na-adopciu/fenky/Ozzy je 7 mesačný psík, mix jazvečíka. Je to ešte hravé šteniatko, ktoré si užíva spoločnosť človeka, miluje prechádzky. Vhodný k deťom a aktívnejším ľuďom. Bolo by mu super aj s druhým psíkom. Hľadáme mu zodpovedný domov, kde bude právoplatným členom rodiny. V prípade záujmu volajte 0948122272

OZ Šťastný domov

Poštová adresa:
Krížny vrch 24
93405 Levice

Útulok sa nachádza:
Za pekárňou
pri strelnici.
Telefonický kontakt:
Hela: 0948 122 272
Janka: 0948 330 815
Nika: 0949 190 011

Číslo účtu:
0223976502/0900
IBAN: SK0509000000000223976502
SWIFT/BIC - GIBASKBX
IČO:42206553
DIČ:2023517177
stastnydomov@gmail.com
Vytvorené službou Webnode