Stanovy Šťastný Domov – Happy House

 

Článok I.

Názov a sídlo organizácie

 

1.1 Názov  združenia:  Šťastný Domov – Happy House (ďalej iba združenie)

1.2. Sídlom združenia je : Krížny vrch 24, 93405 Levice, tel. č. : 0948330815

       e-mail : stastnydomov@gmail.com

      

Článok II.

Poslanie a cieľ činnosti organizácie

 

       2.1. Združenie Šťastný Domov – Happy House je dobrovoľná, nezisková, nepolitická, nenáboženská, ekologická organizácia pre ochranu zvierat a všetkého života na Zemi, združujúca ľudí sympatizujúcich s jej myšlienkami.

2.2. Hlavným cieľom  združenia je :

-ochrana zvierat pred ich utrpením, stresom a týraním

-očkovací program psov proti nákazlivým chorobám

-kontrola populácie psov a mačiek

-denne ochraňovať zdravie občanov tým, že ihneď izoluje túlavé, agresívne a choré zvieratá z ulice, ktoré umiestňuje do príslušných zariadení

-riešenie problematiky túlavých psov

-spolupracovať s deťmi z detských domovov

-výchova detí a mládeže k ochrane prírody

-poskytovať zmysluplné trávenie voľného času

-integrovať handicapované deti a mládež medzi zdravé deti a mládež

-podporovať zdravý životný štýl detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých

-poskytovať súčinnosť orgánom štátnej správy a samosprávy pri plnení ich úloh na úseku ochrany životného prostredia a napomáhať k zlepšovaniu životného prostredia.

2.3. Združenie Šťastný Domov – Happy House chápe prírodu ako nedeliteľný celok všetkých živých organizmov, medzi ktorými existujú vzájomné vzťahy, preto do jej pôsobnosti spadá tiež ochrana človeka, jeho práv, zdravia a tiež životného prostredia a celej prírody

2.4. Naplnenie svojho cieľa zabezpečuje združenie v prvom rade vzdelávacou a osvetovou činnosťou nasmerovanou na širokú verejnosť. Rovnako dôležité je napĺňanie tohto cieľa prostredníctvom aktívneho pôsobenia v oblasti legislatívy ako i priamou záchranou zvierat.

2.5. Celá činnosť združenia je založená na myšlienke nenásilia a neprekročenia osobnej slobody jednotlivca.

      

Článok III.

Zdroje združenia

 

3.1. Zdrojmi príjmov združenia sú sponzorské dary, členské príspevky, dotácie a granty, 2% z príjmu fyzických a právnických osôb, finančné prostriedky z verejných zbierok, z benefičných akcií a ekonomických aktivít.

3.2. Prostriedky získava združenie taktiež z vlastnej hospodárskej činnosti, výcviku psov, vedenia psieho hotela, z poradenskej činnosti a pod.

3.3. Rovnako združenie vykonáva hospodársku činnosť v rámci svojho pôsobenia

– odchyt túlavých zvierat, prevádzka útulkov pre zvieratá, brigád pre zlepšenie podmienok zvierat.

 

Článok IV.

Hospodárenie združenia

 

4.1. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov bude združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia a v súlade s týmito stanovami

4.2. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

4.3. Ak po zániku organizácie ostane po ukončenej likvidácii likvidačný zostatok, bude tento poukázaný na účet nadácie alebo inej organizácie zaoberajúcej sa charitatívnou činnosťou, o čom rozhodne v dobe zániku fungujúci výkonný výbor.

 

Článok V.

Dobrovoľníci

 

5.1.Dobrovoľník je osoba, ktorá chce pomáhať OZ Šťastný Domov – Happy House, ale nechce sa priamo zúčastňovať na jeho riadení. Dobrovoľníci pomáhajú venčiť psov, čistiť výbehy, pomáhajú na oficiálnych akciách, ale priamo ich neorganizujú, roznášajú inzeráty opustených zvierat a pod.

A to všetko po dohode s niektorým z členov združenia Šťastný Domov – Happy House

5.2. Dobrovoľníctvo je celkom dobrovoľné a nie je podmienené členstvom v akejkoľvek inej organizácii.

5.3. Dobrovoľníctvo vzniká dňom zapísania dobrovoľníka do databázy dobrovoľníkov, o čom bude informovaný prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

5.4. Dobrovoľníctvo zaniká:

                        a. Na základe oznámenia dobrovoľníka o vymazanie z databázy

                        b. Vylúčením dobrovoľníka, pokiaľ poruší stanovy - o vylúčení rozhoduje výkonný výbor nadpolovičnou väčšinou.

                        c. Smrťou dobrovoľníka

                        d. Zánikom združenia Šťastný Domov – Happy House

 

Členovia

 

5.5. Člen je osoba, ktorá sa priamo podieľa na činnosti združenia Šťastný Domov – Happy House a na jej riadení. Člen sa účastní organizovania oficiálnych akcií, členských schôdzí, vykonáva pridelené funkcie.

5.6. Členstvo je dobrovoľné a nie je podmienené členstvom v akejkoľvek inej organizácii.

5.7. Členstvo vzniká na základe rozhodnutia výkonného výboru o prijatí uchádzača o členstvo na základe jeho písomnej žiadosti. Členstvo vzniká dňom prijatia. Uchádzač o členstvo môže byť prijatý za člena najskôr po šiestich mesiacoch spolupráce so združením Šťastný Domov – Happy House a za jeho prijatie musí hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných členov výkonného výboru. Toto sa netýka zakladajúcich členov (príloha 1), ktorí sa stávajú členmi automaticky dňom registrácie občianskeho združenia Šťastný Domov – Happy House.

5.8. Členstvo zaniká:

                             a. Na základe doručenia oznámenia o ukončení  členstva výkonným výborom.

                             b. Vylúčením člena pre neplnenie základných povinností, pri hrubom porušení stanov – o vylúčení rozhoduje výkonný výbor  nadpolovičnou väčšinou.

      c. Smrťou člena.

                             d. Zánikom združenia Šťastný Domov – Happy House

 

Článok VI.

Orgány

 

Orgánmi organizácie sú:

  1. Členská schôdza - najvyšší orgán
  2. Výkonný výbor - výkonný orgán  
  3. Predsedníctvo - štatutárny orgán  
  4. Revízor - kontrolný orgán

 

Článok VII.

Členská schôdza

 

            7.1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia.

            7.2.Členská schôdza je utvorená zo všetkých členov združenia.

            7.3.Členská schôdza sa schádza podľa potreby najmenej raz do roka. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

            7.4.Členská schôdza najmä:

                        -schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky

                        -volí a odvoláva členov výkonného výboru a revízora

                        -schvaľuje plán činností a výročnú správu

                        -schvaľuje rozpočet  a správu o hospodárení

                        -rozhoduje o vzniku a zániku združenia, ako aj o tom, ako naloží s majetkom združenia po jeho zániku

 

Článok VIII.

Výkonný výbor

 

8.1. Výkonný výbor OZ Šťastný Domov – Happy House je výkonným orgánom združenia a riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze.

Výkonný výbor zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje základné materiály na tieto rokovania

8.2. Výkonný výbor sa stretáva podľa potreby na požiadanie ktoréhokoľvek člena výkonného výboru, najmenej však raz za tri mesiace, zvoláva ho predseda OZ Šťastný Domov – Happy House, výkonný výbor je uznášaniaschopný pri počte najmenej troch členov.

8.3. Výkonný výbor prijíma rozhodnutia hlasovaním. Hlasuje sa verejne zdvihnutím ruky. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých prítomných členov.

8.4. Výkonný výbor je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi. Členov do výkonného výboru volí a odvoláva členská schôdza.

 8.5.Výkonný výbor pozostáva z najmenej z 5 členov, horná hranica je neobmedzená.

 8.6. Výkonný výbor spomedzi seba volí a odvoláva členov predsedníctva.

 

Článok IX.

Predsedníctvo

 

9.1. Predseda združenia Šťastný Domov – Happy House je štatutárom organizácie. Predseda má za úlohu zastupovanie na najvyššej úrovni.

9.2. Pozostáva z jedného predsedu a jedného podpredsedu. Členovia predsedníctva sú volení výkonným výborom. Predseda priamo, podpredseda na návrh predsedu.

9.3. Predseda vykonáva a riadi operatívnu činnosť organizácie v súlade a na základe rozhodnutí výkonného výboru. Predseda má právo prijímať a odvolať zamestnancov, činnosť združenia podlieha jeho rozhodnutiam. Predsedu v prípade jeho neprítomnosti zastupuje a riadi činnosť organizácie podpredseda, alebo ním splnomocnený zástupca.

 

Článok X

Revízor

            10.1.Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

            10.2.Revízor kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje na nedostatky a navrhuje  riešenia na ich odstránenie, ďalej kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

10.3.Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v orgánoch združenia.

 

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 

Tento dokument nadobúda účinnosť jeho registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

 

Príloha 1

 

Zoznam členov

 

1. Jana Pereszlényiová

2. Branislav Jurok

3. Hana Ivanová

4. Broňa Mertanová

5. Zuzana Babinská

6. Mária Viteková

Stanovy

 

Naši útulkáči - fenočky, ktoré hľadajú nové domovy...Niektoré hľadajú domov už roky, niektoré prišli do nášho útulku len pred pár týždňami. Všetci však rovnako túžia po svojej rodinke. Album bude stále aktualizovaný, aby ste mali prehľad, ktoré fenočky sú ešte na adopciu. Pri fotkách nájdete popis psíkov aj link na ich album na FB. Ak si nemôžete dovoliť adoptovať si psíka, môžete pomôcť aj dočasnou opaterou či virtuálnou adopciou. V prípade záujmu pomôcť nám kľudne píšte na stastnydomov@gmail.com alebo volajte na 0948 122 272, 0948 330 815. Ďakujeme!

Viac tu: https://stastnydomov-happyhouse.webnode.sk/zvieratka-na-adopciu/fenky/

Naši útulkáči - fenočky, ktoré hľadajú nové domovy...Niektoré hľadajú domov už roky, niektoré prišli do nášho útulku len pred pár týždňami. Všetci však rovnako túžia po svojej rodinke. Album bude stále aktualizovaný, aby ste mali prehľad, ktoré fenočky sú ešte na adopciu. Pri fotkách nájdete popis psíkov aj link na ich album na FB. Ak si nemôžete dovoliť adoptovať si psíka, môžete pomôcť aj dočasnou opaterou či virtuálnou adopciou. V prípade záujmu pomôcť nám kľudne píšte na stastnydomov@gmail.com alebo volajte na 0948 122 272, 0948 330 815. Ďakujeme!

Viac tu: https://stastnydomov-happyhouse.webnode.sk/zvieratka-na-adopciu/fenky/Ozzy je 7 mesačný psík, mix jazvečíka. Je to ešte hravé šteniatko, ktoré si užíva spoločnosť človeka, miluje prechádzky. Vhodný k deťom a aktívnejším ľuďom. Bolo by mu super aj s druhým psíkom. Hľadáme mu zodpovedný domov, kde bude právoplatným členom rodiny. V prípade záujmu volajte 0948122272

OZ Šťastný domov

Poštová adresa:
Krížny vrch 24
93405 Levice

Útulok sa nachádza:
Za pekárňou
pri strelnici.
Telefonický kontakt:
Hela: 0948 122 272
Janka: 0948 330 815
Nika: 0949 190 011

Číslo účtu:
0223976502/0900
IBAN: SK0509000000000223976502
SWIFT/BIC - GIBASKBX
IČO:42206553
DIČ:2023517177
stastnydomov@gmail.com
Vytvorené službou Webnode